Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Sommar mat med Victoria

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=FFFFFF showflipbtn=true documentid=091130115304-86be15e3f7ee40c1b3f2b13c5f3c7e02 docname=hovdala username=michelhjorth loadinginfotext=Sommarmat%20med%20Victoria width=600 height=380 unit=px]

Som­mar­mat med Victo­ria
Sött Är du sugen på något rik­tigt gott? Här får du recept på läckra bak­verk av alla slag. Passa också på att göra saft och sylt av som­ma­rens bär och fruk­ter.
Sunt Du behö­ver inte vara en hejare vid spi­sen för att lyc­kas med bufférät­terna! Bota­ni­sera bland alla lätt­la­gade, nyt­tiga och spän­nande rät­ter base­rade på grön­sa­ker. För­gyll var­da­gen eller duka upp till kalas!
Slottskoc­ken Victo­ria Win­berg har ska­pat bokens bak­verk och bufférät­ter till­sam­mans med Agneta Win­berg och Conny Nyberg. De tre dri­ver kafé och restau­rang på Hov­dala
Slot­tet Boken är foto­gra­fe­rad på Hov­dala slott utan­för Häss­le­holm. Vi tar dig med ut i köks­går­den och ger dig odlings­tips och recept med van­liga och ovan­liga köks­väx­ter och ätbara blom­mor.
Som­mar­mat med Victo­ria är skri­ven av Inger Grim­lund och Christine Samu­el­son och utgi­ven av Mam­mas Mat­stu­dio.
Böc­ker som jag hjälpt till att pro­du­cera under åren som gått. Lamm (Norstedts) Jor­den runt på 80 rät­ter (Infor­ma­tions­för­la­get) Blå­Gula Mat­bo­ken (Infor­ma­tions­för­la­get) Kung­lig Taf­fel — till bords med Ber­na­dot­terna (Bon­ni­ers För­lag) Det goda Sve­rige (Page One) Typ Mat — i köket alltså (Opal)

Man blir inte rik på att skriva böc­ker — men lycklig

Så här säger Björn Hal­ling – Kock och hedersdoktor

Låt mig från bör­jan erkänna min beund­ran för denna anspråks­lösa och vackra bok. Som pen­sio­ne­rad och pas­sio­ne­rad kock och kok­boks­sam­lare greps jag direkt av den natur­ligt spon­tana andan och attac­ken i Victo­rias bok. Hen­nes mat­miljö påmin­ner myc­ket om min egen, omgi­ven av träd­går­dens och sko­gens frukt, bär och svamp. Just som­mar­mat kan lätt gå i invanda hjul­spår, då är en vän­lig inspi­ra­tions­spark från Victo­rias idérika recept­flod ett väl­kom­met stöd. Som hel­het kan bara kon­sta­te­ras att ett rikt mått av mat­glädje, entu­si­asm och este­tisk ska­parglädje lyser ige­nom pär­marna. Båda för­fat­tarna Inger Grim­lund och Christine Samu­el­son är väl för­trogna med mat, text, bild och hur de ska kom­bi­ne­ras, som synes i denna bok.

Leave a Response