Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Föredrag på PRO

I boken har Inger grävt i sina gamla göm­mor och satt ihop mate­rial från 60-talet. På den tiden skrev hon spal­ten Ung mor berät­tar, om livet i Stock­holms för­ort Hög­da­len där famil­jen Grim­lund slog sig ner efter att ha varit ”bön­der” på Got­land. I boken NU finns bland annat sam­lade kåse­rier från Låt Mål­ti­den Blom­mas hem­sida. Från ung mor som bör­jar sitt yrkes­liv som jour­na­list, till livet som pen­sio­när. Trots att det inte är några kok­böc­ker det är tal om var­vas kåse­ri­erna ändå av en rad trev­liga recept. Böc­kerna ger Inger Grim­lund ut på sitt eget för­lag Mam­mas Matstudio.

Vill du beställa ! & NU! maila till:
Inger@mammasmatstudio.se
Christina Möl­ler tes­tar årets Låtmåltidenblomma-soppan. Delikat!

Leave a Response