Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Om Matstudion

Mam­mas Mat­stu­dio har fun­nits i snart fem­ton år. Första nam­net var Marka Mat­stu­dio men eftersom jag inte fick behålla nam­net Marka när vi flyt­tade där­i­från, så blev det Mam­mas istäl­let. Marka är en liten by mel­lan Harg och Öst­ham­mar. Där för­verk­li­gade jag mina dröm­mar om ett gott mat­sam­hälle med kos­sor och lamm runt knu­ten och vild­svin i sko­gen. I dag bor jag i ett modernt sam­hälle på Lidingö — här finns inga möss i köket och inte hel­ler hönor som läg­ger till frukost.

 

Låt mål­ti­den blomma

 

 

 

Men-man kan inte få allt! Det är bara att inse att vid min ålder får man begränsa sig. Där­e­mot vill jag poäng­tera att mitt liv som “bond­mora” skri­bent och redak­tör för tid­ningen Gour­met har gett mig ett brett regis­ter med gast­ro­no­miska för­tec­ken.
Mam­mas Mat­stu­dio fun­ge­rar som en sam­lings­punkt för barn och barn­barn, för gran­nar och intres­se­rade gour­me­ter som gärna sam­las runt spi­sen för att ha det trev­ligt och för­kovra sig i mat­han­te­ring­ens olika sidor.
För­e­ningen Låt Mål­ti­den Blomma är en vik­tig bit av rörel­sen. För­e­ningen står sta­digt på fyra “ben”.
Det första och största är Mål­ti­dens Dag som infal­ler tredje tors­da­gen i oktober,varje år.
Den andra är kock-kollo, som vi arran­ge­rar med hjälp av kända superkoc­kar med sinne för ide­o­logi.
Den tredje är Mat på säng­kan­ten — där jag är invol­ve­rad och med­ver­kar med före­drag och inspi­ra­tion för vård­per­so­nal och äldre runt i Sve­rige.
Det fjärde benet heter Sam­bord — en idé för krö­gare att all­tid ordna plats vid ett Sam­bord, där den ensamma gäs­ten kan få chans att umgås med lika­sin­nade som nju­ter sin mål­tid.
Mam­mas Mat­stu­dio är öppen för alla goda för­slag till gemen­sam sam­varo vid bord och arbets­bänk. Nyli­gen firade mina vän­ner guld­bröl­lop här — då lagade fam­li­jen maten själva till “brud och brud­gum­men”.
Mat­stu­dio höll i sle­ven och hur­rade för brudparet.

Inger Grim­lund Adress: Mam­mas Mat­stu­dio Gavel­vä­gen 4 181 61 Lidingö Tel 08 766 29 35

Ditt namn (obli­ga­to­riskt)

Din e-post (obli­ga­to­riskt)

Ämne

Ditt med­de­lande

captcha

Leave a Response