Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Hembygden i etern

IMG_2224Visst låter det här­ligt och lite stor­sla­get. Etern! Genom etern susar i dagarna ett pro­gram om Berg­sätra, Lidin­gös mest hem­liga stads­del, på kan­ten till ber­get ovan­för det som en gång var AGA– fabri­ken. Att ta vara på histo­rien, det som var en gång, är vik­tigt. Men – vi får hel­ler inte glömma nuet! Dagens histo­ria är vik­tig då nya sam­häl­len växer upp som svam­par ur jor­den och där män­ni­skorna plan­te­ras in i den soci­ala myl­lan för att rota sig och må bra. Sam­häl­let ger näring åt indi­vi­den, mil­jön for­mar oss mer än vi tror. Har man bott i Berg­sätra, arbe­tat på AGA i många år, då bär man med sig käns­lan av att ha levt i ett bruks­sam­hälle, där grän­sen mel­lan arbe­tare och tjäns­te­män var tyd­lig och där lagar och reg­ler var till för att föl­jas. För att få veta mer om Berg­sätra, där jag nu bott i snart tio år, har jag av en hän­delse fått vara med i tea­met Helene Broms och Per Sten­smo som på olika sätt varit AGA nära. Hele­nes bok “Vi som byggde AGA” var grund­plå­ten till de gui­dade vand­ring­arna som sedan arran­ge­ra­des bl.a. i den stora bergverkstaden.

Tiden gick – det blev dags att fira en hund­ra­å­ring, Bergsätra!

Det var arki­tek­ten Per Sten­smo som satte i gång upp­vakt­ningen. Per har bott här i tju­go­fem år, på Gra­nit­vä­gen 12, i de tre­vå­ningar höga tegel­hu­sen som lig­ger nära stu­pet ner mot Willy:s. Nu var det dags alltså dags att fira Berg­sätra 100 år! Alla infor­ma­tö­rer var väl­komna. Den vik­ti­gaste per­so­nen i gänget blev natur­ligt­vis utställ­nings­pro­du­cen­ten Helene Broms med mång­å­rig erfa­ren­het från både AGA och Riks­ut­ställ­ningar. En efter­lys­ning gick ut i press och radio – gamla Berg­sätra­bor med min­nen i byrå­lå­dan och foto­al­bum från åren som gått — hör av er! Per och Helene tog tag i mik­ro­fo­nen och ban­dade. Resul­ta­tet blev många sam­tal med Berg­sätra­bor om hur det var förr, men inte så myc­ket prat om hur det är i dag. Det var väl på den biten jag kom in i pro­jek­tet. Mina tio år i det nybyggda JM-huset vid Gavel­vä­gen har varit till belå­ten­het, även om vissa restrek­tio­ner från sty­rel­sen satt käp­par i hju­let för min kre­a­ti­vi­tet. Första som­ma­ren i Berg­sätra orga­ni­se­rade jag Kock-kollo för barn mel­lan 10 – 14 år i mitt stora kök, och på ter­ras­sen utan­för köks­dör­ren. Kur­sen varade tre till fyra dagar, just när bar­nen slu­tat sko­lan och före mid­som­mar. Kända koc­kar kom och bjöd på sin kun­skap om allt – från hur man fjäl­lar en gädda eller filear en lax till hur man kan använda det gröna från skog och dal till här­liga maträt­ter. Anna-Lisa Stenudd från Vege­ta­riska för­e­ningen, Victor Wal­den­ström, Urban Stan­dar, alla Lidin­gö­bor, ställde upp till glädje både för mig och för kock-eleverna. Gran­nar och sty­relse infor­me­ra­des i god tid ändå fick jag ett brev från sty­rel­sen när ett par måna­der hade gått med orda­ly­del­sen – sådan rörelse är inte lämp­lig i ett bostads­om­råde! Då grät jag – var näs­tan på väg att flytta från Berg­sätra. Med den här upp­le­vel­sen i baga­get är jag mer och mer benä­gen att hjälpa till med kon­tak­ter mel­lan gran­nar och när­bo­ende. Som ni för­står är jag full av beund­ran för både Per och Helene. Med deras hjälp har jag fått tex­ter och IMG_2210bil­der till min bok ”Berg­sätra i mitt hjärta”, en liten skrift att hålla i han­den när man sit­ter på bän­ken i bac­ken upp till Berg­sätra, hör fåg­larna sjunga och blän­das lätt av vat­ten­spe­geln längs ner i syn­fäl­tet där det nya sam­häl­let Dalé­num växer upp. Läs och begrunda, känn efter hur skönt det är i solen. Kanske kom­mer det någon god vän och slår sig ner bred­vid dig. Bläddra vidare i boken och prata gärna om det som var, men glöm inte fram­ti­den. Hem­byg­den i etern. Nu är vi där vid radion igen. Rat­tar in 97,8 och hör Lars Söder­berg intro­du­cera Berg­sätra 100 år för lyss­narna. Pro­gram­met blev bra. Helene är tyd­lig i sin berät­telse om AGA-tiden. Siv Björk­man för­kla­rar var­för hon flyt­tade Gal­leri Sjö­häs­ten just hit, till Gavel­vä­gen och jag gör klart för lyss­narna att livet på ber­get är helt Ok med gran­nar i olika åld­rar, barn, medel­ål­ders för­äld­rar och så vi, ett gäng glada änkor som då och då delar en sur­ström­mings­burk med varandra. Det sist­nämnda kom inte fram i sänd­ningen — kanske hade det klippt bort mitt inlägg för att inte hetsa upp lyss­narna för mycket.

P.S. – Ta en tur till Lidingö Hem­bygdsmu­seum! All­tid myc­ket att titta på. En trappa upp till höger fin­ner ni Berg­sätra­bil­der och längst in, vid toa­let­ten, finns mina bil­der från de tio år jag bott i Berg­sätra med goda gran­nar runt knu­ten. Museet har öppet tis­da­gar, tors­da­gar lör­da­gar och sön­da­gar mel­lan kl 12 och 15. Bäst är att ringa 765 75 67. Lejon­vä­gen 26 är adres­sen. – D.S.

Leave a Response