Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

God jul kära vänner!

_MG_0433Så trev­ligt att ni kunde komma till en för­smak av jul. Vi tän­der några ljus till­sam­mans och lyser upp vårt hem med jul­gra­nens glit­ter och advents­stjär­nans leende vän­lig­het i fönst­ret.
Kanske pas­sar det också med ett glas vär­mande glögg? Och nyba­kade pep­par­ka­kor.
Dof­ten av kryd­dor lig­ger ännu var i luf­ten; kanel, ing­e­fära, kar­de­mumma och pome­rans – det är några av julens här­liga kryd­dor för­pac­kade i en siraps­stinn kak­deg som bakas ut till spröda hjär­tan eller gub­bar och gum­mor att deko­rera gra­nen med.
Ja, julen är dof­ter­nas hög­tid i vårt nord­liga land. Med saff­ran, kanel och kar­de­mumma bakar vi de ljuv­li­gaste lus­se­bul­lar man kan tänka – jag und­rar lite smått om upp­hov­slän­derna också använ­der kryd­dorna till bröd och kakor.
Hur kom alla dessa fan­tas­tiska kryd­dor till Sve­rige, kryd­dor utan vilka vi inte skulle kunna laga heder­lig svensk hus­mans­kost – kan ni tänka er en inlagd sill utan pep­par­korn, nej­lika och lager­blad? Eller jul­skin­kan utan lager­blad, svart­pep­par, krydd­pep­par och krydd­nej­li­kor i skink­spa­det?
Vi har det svenska även­tyr­liga viking­ablo­det att tacka för sma­ken! Ostin­diska kom­pa­niet bil­da­des 1731 med ett tret­ti­o­tal skepp som gjorde över hundra expe­di­tio­ner, mer eller mindre lyc­kade.
Skep­pen utgick från Göte­borg och hem­förde bland annat kryd­dor från olika län­der.
Sal­tet från Lis­sa­bon var kanske det vik­ti­gaste. Kanel från Indien, saff­ran från Medel­havs­om­rå­det och man­del från Asien – till­sam­mans bil­dar kryd­dorna en upp­skat­tad möj­lig­het för oss i dag att njuta tra­di­tio­nella sma­ker som väc­ker min­nen så här i jule­tid.
Hemma hos oss ploc­kar vi fram assi­sten­ten i god tid. Korv­stopp­ningen står för dör­ren, ett rik­tigt folk­nöje i våra dagar. Vis­ser­li­gen har vi inte några nyslak­tade gri­sar eller lamm att ta till, men ändå har just hant­ver­ket att göra egen korv bli­vit mer och mer på modet.
Och vilka läckra kor­var som blir resul­ta­tet! Den goda Värm­lands­kor­ven får säll­skap av mer eller mindre nyupp­funna korvsor­ter med inslag av Vilda Väs­tern och Bra­si­lien, natur­ligt­vis firar här krydd­ningen tri­um­fer.
Till kor­ven ser­ve­ras gärna en god senap, här behö­ver vi inte gå över ån efter vat­ten! Vi odlar vår egen senap så också pep­par­rot, kum­min, tim­jan, mej­ram, dra­gon, enbär… Men mus­kot­nöt och rus­sin, nej då får vi ta till impor­ten igen.
När kor­ven är fär­dig kanske vi läg­ger in en god Glas­mäs­tar­sill och kryd­dar bränn­vin som pas­sar till. Här har man­nen i huset stor chans att impo­nera på gäs­terna!
Lut­fisk hör till julen men kanske inte just på julaf­ton – så den hop­par i över just nu.
Jan­sons Fres­telse är också en av våra favo­ri­ter men där ska pota­ti­sen strim­las i sta­var, inte rivas! Det är vik­tigt!
Och så jul­skin­kan. Prak­tisk och här­ligt god gril­je­rad med senaps­bland­ning och några hela nej­li­kor som smak­full dekor. Röd­kål är ett håll­bart till­tugg som också pas­sar till de kna­per­stekta rev­bens­spjäl­len där svå­len snit­tats i rutor.
Har du kokat skin­kan i gott spad är ”Dopp-i-grytan” ett måste. Brö­det som dop­pas är ett mus­tigt vört­bröd som suger åt sig den goda säl­tan. Njut ”dop­pet” till­sam­mans med kokt jul­korv eller skinka – hur gott som helst!
Grönt och rött är julens fär­ger – deko­rera gärna med kru­sig grönkål och dof­tande apel­si­ner.
Den runda, röda Eda­me­ros­ten ger också god färg och smak till julens knäc­ke­bröd.
En kanna jul­must ska natur­ligt­vis också finns på bor­det till­sam­mans med en frukt­sal­lad som avslut­ning på jul­mid­da­gen. Några goda kakor där­till upp­skat­tas all­tid, här är kle­nä­ter och man­del­muss­lor två popu­lära bakverk.

Glöm inte tom­ten! Han vän­tar på gröt­fa­tet och visst – ris­gryns­grö­ten är både god och prak­tisk även för den övriga famil­jens väl­må­ende. Får du man­deln i grö­ten så blir du gift under året som kom­mer. Till tra­di­tio­nen hör också att man ska rimma:

Om jag här nu man­deln får/ blir jag säkert gift i år. / Om ett år jag öns­kar bara/att jag låtit man­deln vara.

God Jul
öns­kar
Inger Grimlund

Leave a Response