Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Tätt mellan givarna

Sara & PatrickTors­dags­kväll – sop­pan i kastrul­len spri­der en god doft i lägen­he­ten. Den här tors­da­gen lagade jag en pum­pa­soppa med recept från Fred­riks­dals träd­gård. Med det dyker här­liga min­nen upp. En fro­dig åker med stora pum­por, äppel­träd med mogna röda äpp­len, ört­kryd­dor i rader, spräng­fyllda ärt­ski­dor med bönor, kål­hu­vu­den i rader, ja – att skörda ingre­di­en­ser där till tors­dags­sop­pan var inte svårt.

Jag minns vårt kock-kollo, just innan skol­star­ten. Många här­liga koc­kar har del­ta­git i mat­la­gan­det, gett goda råd och bju­dit på sig själva. Som Niklas med efter­nam­net Ekstedt.Då bodde han i Helsing­borg och drev kro­gen Niklas – nu är han TV-star och har två kro­gar i Stock­holm. På kol­lot var han ohygg­ligt popu­lär – ung­arna äls­kade honom – och jag med.Den här tors­da­gen skulle Niklas Mat sän­das på TV:1, kloc­kan 20. Dess­utom var pro­gram­met inspe­lat i Modena, Ita­lien, mitt favo­rit­land fram­för alla.

Det måste jag se!

Men hör här. På 4:an går sam­ti­digt Koc­kar­nas Kamp! Den måste jag också se! Där ska mina vän­ner och favo­ri­ter Cris­ter Svan­tes­son, Håkan Törn­ström, Mel­ker Anders­son, Johan Jure­skog och Jonas Lund­gren kämpa mot varandra.”Den här gången får koc­karna bevisa sin känsla för vikt, då de ska göra kor­var som väger så nära 1500 g som möj­ligt”, står det att läsa i tidningen.Det vill jag inte missa. Korv­till­ver­karna är alla otro­ligt kun­niga i korv­stopp­ning, möj­ligt­vis sak­nar jag Ulf Kap­pen i den här skaran.Nåja, det gällde bara vikt. När det gäl­ler smak – då får TV inte tappa bort Ulf och inte hel­ler Nor­bert Lang. Vilka här­liga korv­ma­kare – och Roland Pers­son och…Till min fasa ser jag att kanal 3 sän­der Lyx­fäl­lan – även den exakt kl. 20. ”Svensk livsstils­se­rie. Små­barns­för­äld­rarna Josh och Linda lever i en eko­no­misk cir­kus”  som ska redas upp av pro­gram­le­darna Patrick Grim­lund och Mag­nus Hed­berg”.
Nu har det verk­li­gen essat till sig. Lyx­fäl­lan måste jag också se! Patrick är ju mitt barn­barn, som ni kanske vet. En empa­tisk snyg­ging som löser eko­no­mins gåtor åt folk som är illa ute och har indriv­nings­kopp­let efter sig.
Tre god­bi­tar att för­nöja mig med på en och samma gång!
Jag bör­jar med Niklas som glad och intres­se­rad föl­jer den ita­li­enska stjärnkoc­ken hack i häl för att stu­dera hur man gör tor­tel­lini och pizza på äkta ita­li­enskt vis. Vär­men från hand­fla­tan ska till för att degen ska bli just så mjuk och lagom seg som den ska vara.
Nu måste jag se hur Koc­ka­ras Kamp utveck­lar sig. Det har gått en kvart – över till 4:an. Här är korv­stopp­ningen i full fart. Det är ett hant­verk som fak­tiskt är lite av min familjs spe­ci­a­li­tet. Så jag vet hur man han­te­rar kött­kvarn och fjäls­ter. Inte så lätt alla gånger och för Jonas går det rik­tigt tokigt. Fjälst­ret blir fullt av luft och spric­ker och det malda köt­tet måste sam­las ihop igen för ett nytt för­sök.
Det gick visst lite bättre!
Jag knap­par in mig på 3:an. Hur långt har Lyx­fäl­lan hun­nit? Sit­ter sed­larna på anslags­tav­lan eller… Nej då, den pir­sade och tatu­e­rade Linda får en lek­tion om hur man måste göra för att avbe­tala skul­derna. Inte så lätt och Patrick ser lite med­lid­samt på Linda – hur ska detta sluta? Vad finns det för till­gångar i bak­vatt­net, und­rar vi tit­tare? Sva­ret hin­ner jag inte med då väg­ningen av kor­varna just avslu­tas – de skulle väga 1.500 g!
– Det blev inte som jag ville, erkän­ner Cris­ter Svan­tes­son som med det åkte ut ur täv­lingen.
Vem vann? Mel­ker natur­ligt­vis. Hans för­måga till exakt­het gjorde att hans kor­var på vågen visade pre­cis 1.500 g! Vil­ken stjärna han är Mel­ker — och Niklas och Patrick!
Ja, det var tätt mel­lan mina favo­ri­ter den här tors­dags­kväl­len, det gäl­ler ju att hänga med! Och vet ni, på lör­dag ska jag träffa Patrick ”på rik­tigt” – då gif­ter han sig med Sara Gol­den­sohn som fast­nat i ”Lyx­fäl­lan” hon med. Såle­des, slu­tet gott – all­ting gott!

Leave a Response