Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Upplev mer – för mindre pengar

IMG_8626 Vad ger man en vän som födel­se­dags­pre­sent, en vän som har det mesta!
Jo. natur­ligt­vis en Upp­le­velse! Nyli­gen fyllde min väninna Sonja 80 år! Hon är smar­tare än en sex­tio­å­ring, jag lovar. I vil­ket fall som helst så öns­kade hon sig just en Upp­le­velse, och hon fick verk­li­gen sin öns­kan upp­fylld!
En resa till Lon­don med sys­ter Gunilla, en båtut­flykt med lunch från brors­dot­ter Ellen, en före­ställ­ning på Dra­ma­ten och en mid­dag på taket till Glo­ben med glada vän­ner, en vis­ning på ett stort och lyx­igt far­tyg med lunch, en rad bio­bil­jet­ter (som räc­ker ända till nyår) och så Körs­bärs­träd­går­den, i kväll på Stads­tea­terns stora scen. Det sist­nämnda är en pre­sent från under­teck­nad som alltså även glä­der giva­ren!
Just i dagarna har det kom­mit ut en guide Explore Swe­den, som inne­hål­ler tips just på upp­le­vel­ser. Jag fick vän­lig inbju­dan ” Du och Ditt säll­skap är spe­ci­ellt väl­komna att fira upp­le­vel­se­bo­ken Explore Swe­den på Tea­ter­bras­se­riet, Kungs­ga­tan 70 kloc­kan 14 – 19.
Egent­li­gen fat­tade jag inte var­för just jag, en gam­mal tant, blev så vän­ligt inbju­den.
Kanske var det för min tidi­gare med­ver­kan i Gour­met och gui­der av olika slag…
Glad i hågen tog jag mig in i bist­ron, för­sökte lista ut vilka som hängde vid de runda stå­bor­den eller satt bän­kade med ett glas vin, till att börja med. Medel­ål­dern på gänget var väl runt 35 – 40 år, unge­fär lika unga som mina barn­barn. Jag kände mig alltså rätt hemma här, hur märk­ligt det än kan låta. Jag spa­nade in två trev­liga kil­lar som satt lite dis­kret vid ett hörn­bord. De var deko­re­rade med blom­mor och blad från ”tå till topp” – hela här­lig­he­ten kunde jag bara ana. Det här måste för­e­vi­gas! Fram med kame­ran. Max­i­mi­lian Mis­ku­lin och Mau­ritz Michai­loff från Sund­by­berg med före­ta­get nyepok@hotmail.com gav mig en idé – kanske kunde jag plocka ihop en bukett upp­le­vel­ser här och nu. Vem vill bli tatu­e­rad? Lita på de här grab­barna i Sumpan!

Vad kan bli nästa upp­le­vel­se­tips? Kanske att susa runt på sta­dens gator i ett lyxåk. Amoon Khan vid min högra sida kan erbjuda dig och dina vän­ner en min­nesvärd färd i den häf­ti­gaste av bilar en lång och vit, vil­ket märke kan kvitta. ”Moon Limo – we make you feel Spe­cial” är prin­tat på hans visit­kort. www.moonlimo.se är adres­sen till upp­le­vel­sen för bil­fan­tas­ter.
Nästa upp­le­velse kan Air­ga­mes bjuda på. Johan Eklund från Sol­len­tuna har allt som du kan önska för att bygga upp ett tivoli hemma i träd­går­den. Det mesta är upp­blås­bart, allt från tin­nar och torn till pool att bada i. Box­nings­ring och bun­gyrun är andra red­skap som kan sätta fart på par­tyt. www.airgames.se är adres­sen för den som vill veta mer, infor­me­rar mig Johan.
Jag blädd­rar vidare i boken Explore Swe­den och hit­tar vägen till Tek­niska Museet. ”Roligt och tan­ke­väc­kande” är rubri­ken här på sidan 26. ”Se de 100 vik­ti­gaste inno­va­tio­nerna eller utmana dig själv och andra i den popu­lära utställ­ningen Sport”.
Vid ett av de runda stå­bor­den träf­far jag Johanna Hed­gårdh. Efter en kort pre­sen­ta­tion kom­mer vi på att vi har en gemen­sam vän – Alfred Grim­lund! Han arbe­tar som musei­pe­da­gog på Tek­niska Museet där­till är han mitt barn­barn num­mer fyra i ett gäng av tjugo. Johanna hade just den här dagen ätit lunch till­sam­mans med Alfred. Johanna foto­gra­fe­rar oss på rak arm – en bild som Alfred ska bli glad av, vet vi!

Mindre pengar?
Fines­sen med boken Explore Swe­den är att den inne­hål­ler en rad fina erbju­dan­den i form av pre­sent­kort att ge släkt och vän­ner när det är dags för födel­se­dag eller andra bemär­kel­se­da­gar. För­la­get Plus Gui­des VD Mikael Ohls­son vill visa upp sina med­ar­be­tare i Explo­rer Swe­den och sam­lar sitt aktiva gäng på sce­nen där Ramin och Lisa Carr är de som stic­ker ut mest. Ramin Carr är PR mana­ger och Lisa Part­ner Rela­tions­hip Mana­ger enligt deras busi­nes­scards – ramin@plusguide.se I gui­de­bo­ken finns 152 upp­le­vel­ser och 304 olika erbju­dan­den att ta del av. Och enligt Plus­guide hem­sida var det Lisa som kom med gui­deidén från en vis­telse i Dubai där hon själv fick tips om upp­le­vel­ser med rabatt, något som borde passa även i Sve­rige.IMG_8635
Just hem­kom­men från Stads­tea­terns före­ställ­ning Körs­bärs­träd­går­den kan jag kon­sta­tera att före­ställ­ningen med Helena Berg­ström och Ing­var Kjell­son var värd sitt pris 270 kr (för pen­sio­när). Jag lånade hör­lu­rar, gra­tis – och Sonja som valt plat­serna hade gjort ett kap, par­kett höger, bänk 4 plats 65. Vi satt näs­tan på sce­nen med arm­längs avstånd till suff­lö­sen.
Det – om något – var en upp­le­velse, jag lovar!
Nej, Stads­tea­tern står inte med i Explo­rer Swe­den. Boka bil­jet­ter kan ni göra på www.stadsteatern.stockholm.se. Om, jag säger om man skulle vara rik­tigt på hug­get och kun­nat utnyttja alla rabat­ter som erbjuds i Explo­rer Swe­den skulle man ha spa­rat 50.000 SEK. Det ni!
Som extra finess är gui­de­bo­ken två­språ­kig – här sam­sas eng­elska och svenska så alla ska kunna ta del av de många för­sla­gen.
Jag tror jag ska ring till kil­larna i Sum­pan och beställa en liten, liten tatu­e­ring på underar­men.
Där skulle min pin-kod passa bra — är det 78 05? Eller 7605? Att slå fel pin-kod är en upp­le­velse i sig. Tro mig, jag vet!

Leave a Response