Mammas Matstudio

Inger Grimlund kåserar

Måltidens dag 2010

Kära Vän­ner.

Jag kän­ner att nu, just nu, är det dags att kavla upp ärmarna, ta fram ener­gin och åstad­komma något verk­ligt ena­stå­ende. Vi i Låt Mål­ti­den Blomma ska slå om inte värl­den så i alla fall Sve­rige med häp­nad. Vi ska få Mål­ti­dens Dag att blomma ut i hela Sve­rige! Nu är det på tiden att vi enas om att Mål­ti­dens Dag är den per­fekta dagen för oss alla, obe­ro­ende av miljö, tit­lar eller åld­rar att mötas vid det cen­trala bor­det. Bjud omvärl­den till bords. Börja kom­mu­ni­cera så alla sin­nen akti­ve­ras. Ha kul till­sam­mans.

Känna. Kunna. Göra! För att lyc­kas ska vi skapa energi i vår grupp, med den star­ten kom­mer vi sedan kunna över­föra idéer och kun­skap som sti­mu­lans till omgiv­ningen. Vi har ju en viss erfa­ren­het av arbe­tet med Mål­ti­dens Dag– men ändå har dagen inte fått fast fäste i almanackan.

Det måste vi ändra på. Ta till lan­dets alla kul­tur­ar­be­ta­res resur­ser.
Sko­lan, kyr­kan, äldre­vår­den, vård och omsorg. Krö­gare, odlare, upp­fö­dare och fors­kare. Alla våra diplo­man­der genom åren. De är många och kun­niga. Sist men inte minst Du och Jag!
Alla,  säger alla, ung som gam­mal skulle må bra av att sätta sig till bords åtminstone en dag om året för att dis­ku­tera, berätta, fan­ti­sera och njuta av vär­men från en väl­dof­tande soppa. Med gott bröd, med något törs­t­släc­kande i gla­set. Och kanske med en nygräd­dad pann­kaka med hem­la­gad ling­on­sylt som avslut­ning.
Se mig i ögo­nen, tag mig i han­den och tacka för maten.

Mål­ti­dens dag 2010 infal­ler den 21 okto­ber.
Nu är vi ute i god tid – och tid behövs för att vi ska nå ut till media­värl­den som är en nöd­vän­dig­het för att nå målet – Mål­ti­dens Dag för alla!

En stor kram till er alla från

Inger Grim­lund
För­e­ningen Låt Mål­ti­den Blomma i sam­ar­bete med Mam­mas Mat­stu­dio
TEL:08 766 29 35
Gavel­vä­gen 4, 181 61 Lidingö
Om du har något gott tips att ge oss så här vid start tar vi tack­samt emot det som en gåva!

 

 

Leave a Response